WyWrotki

Regulamin Wrotkarni "WyWrotki"

 1. Wrotkarnia „WyWrotki” to obiekt usługowy zlokalizowany w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 5 składający się z części torowiska oraz pozostałej części, obejmującej pozostałą przestrzeń obiektu, zwany w dalszej części regulaminu „obiektem”
 1. Podmiotem prowadzącym obiekt jest TUNASTAR Kazimierz Reguła z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Nowej 47i/1, NIP: 8141264627, REGON: 367639806, tel. 578037722, 578037721, e-mai: tunastar.mielec@gmail.com.
 1. Wejście na teren Obiektu, przebywanie na nim, korzystanie z torowiska lub innych części obiektu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptacją niniejszego regulaminu, jak również zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu, które nie są pracownikami lub przedstawicielami podmiotu prowadzącego Obiekt, są jego użytkownikami. Od momentu wejścia na teren Obiektu każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią i przestrzegania regulaminu.
  W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie grupy z regulaminem określającym zasady korzystania z Obiektu odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 1. Korzystanie z Obiektu jest płatne. Wejście na teren Obiektu możliwe jest po zakupie biletu wstępu na podstawie paragonu sprzedaży. Po przekroczeniu zakupionego czasu korzystania z Obiektu (według wystawionego na widok publiczny cennika usług) i pozostania na terenie Obiektu naliczana będzie opłata dodatkowa za każde następne 10 minut korzystania z Obiektu. Opłatę dodatkową należy uiścić przed wyjściem z terenu obiektu.
 1. Obiekt jest monitorowany. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUNASTAR Kazimierz Reguła z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Nowej 47i/1, NIP: 8141264627.
 1. Podczas przebywania na terenie Obiektu obowiązuje nakaz przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi Obiektu. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo nakazać opuszczenie obiektu w stosunku do osób, które nie stosują się do postanowień Regulaminu.
 1. Obiekt składa się z części torowiska oraz pozostałej części. Torowisko składa się z części wewnętrznej oraz zewnętrznej.
 1. Z torowiska korzystać mogą osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie do 13 roku życia mogą korzystać z torowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem). Osoby małoletnie powyżej 13 roku życia częściowo mogą korzystać z torowiska bez obecności opiekunów (rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem) wyłącznie za ich pisemną zgodą (osoby te muszą posiadać przy sobie pisemną zgodę podczas obecności na terenie torowiska). Jeden opiekun może sprawować opiekę nad większą ilością osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które ponosi on pełną odpowiedzialność.
 1. Osoby posiadające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z torowiska nie powinny z niego korzystać.
 1. Wszyscy użytkownicy Obiektu, w szczególności osoby korzystające z torowiska, obowiązane są do zachowania ostrożności w celu uniknięcia powstania szkód na osobie lub mieniu.
 1. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie. Każdy użytkownik ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z Obiektu. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla nich samych lub innych użytkowników, w szczególności stosować się do reguł ograniczonego zaufania oraz kontrolować prędkość jazdy.
 1. Na terenie Obiektu zabrania się:
 • przebywania i korzystania z torowiska pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub środków odurzających,
 • spożywania lub wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub środków odurzających,
 • palenia tytoniu papierosów elektronicznych,
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników,
 • jeżdżenia na wrotkach, rolkach poza wyznaczonymi do tego torami,
 • wprowadzania zwierząt,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • korzystania z torowiska przy pomocy innego sprzętu niż wrotki, rolki, deskorolki i hulajnogi
 • używania wulgaryzmów i niecenzuralnego słownictwa
 • korzystania z toalet na wrotkach, rolkach
 • wchodzenia do pomieszczeń technicznych oraz przeznaczonych dla obsługi obiektu.
 1. Zaleca się, aby z części wewnętrznej korzystały osoby nieposiadające umiejętności sprawnej jazdy na wrotkach lub rolkach, a z części zewnętrznej osoby posiadające umiejętność sprawnej jazdy na wrotkach lub rolkach.
 1. Każdy użytkownik torowiska obowiązany jest poruszać się po wyznaczonym torze jazdy. Zabronione jest popychanie, szturchanie, potrącanie innych użytkowników, blokowanie toru jazdy, urządzenie niebezpiecznych zabaw lub wykonywanie czynności mogących zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.
 1. Każdy użytkownik torowiska obowiązany jest do używania podczas jazdy kasku i ochraniaczy. Użytkownik, który decyduje się korzystać z torowiska bez ochraniaczy i kasku, robi to na własną odpowiedzialność.
 1. Użytkownik torowiska ma świadomość, że amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała.
 1. W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie skontaktować się
  z pracownikiem obsługi Obiektu.
 1. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika lub osoby współtowarzyszące rzeczy na terenie obiektu Właściciel zabezpieczy i przetrzyma tę rzecz przez 14 dni w celu wydania jej osobie uprawnionej do odebrania rzeczy, a po bezskutecznym upływie ww. terminu przekaże ją właściwemu staroście.
 1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z wrotek, rolek wypożyczonych od podmiotu prowadzącego Obiekt, za pośrednictwem pracowników obsługi Obiektu. Korzystanie z własnych wrotek, rolek możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody ze strony upoważnionego pracownika obsługi obiektu. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia od podmiotu prowadzącego Obiekt, za pośrednictwem pracowników obsługi obiektu, kasków ochronnych i ochraniaczy. Użytkownik może korzystać także z własnego sprzętu ochronnego. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem wypożyczonego sprzętu (wrotki, rolki, kaski, ochraniacze) należy niezwłocznie po ich zauważeniu zgłosić obsłudze obiektu.
 1. Użytkownik obowiązany jest wypożyczony od podmiotu prowadzącego Obiekt sprzęt oddać w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał, pracownikowi obsługi Obiektu w miejscu do tego wyznaczonym bezpośrednio po zakończeniu korzystania ze sprzętu. Użytkownik obowiązany jest oddać wypożyczony sprzęt w tym samym dniu i miejscu w którym wypożyczył sprzęt. Uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonego sprzętu wiąże się z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody. Uszkodzenie infrastruktury lub innych urządzeń na terenie obiektu wiąże się z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody.
 1. Wejście na teren obiektu, przebywanie na nim, korzystanie z torowiska lub innych części Obiektu oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych przez podmiot prowadzący Obiekt, o których mowa poniżej:

TUNASTAR Kazimierz Reguła z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Nowej 47i/1, NIP: 8141264627, dalej Administrator, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, wizerunek za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (monitoring na terenie obiektu).

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • wykonania zawartej umowy (dalej: „Umowa”);
 • wykonania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, w szczególności z zakresu prawa podatkowego;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu,
 • podjęcia z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia informacji o przebiegu realizacji umowy, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • na podstawie Pani/Pana zgody, w celu szczegółowo opisanym w jej treści;

– powyższe na podstawie art. 6 oraz art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).

Pani/Pana dane wskazane powyżej mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania łączącej strony umowy lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w pozostałym zakresie do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z relacji o charakterze prawnym między stronami.

Ma Pan/Pani prawnie uzasadnioną możliwość żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanych powyżej danych, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku danych przetwarzanych, w oparciu o udzieloną uprzednio zgodę, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu wskazanemu w RODO Administrator informuje również, iż ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).